Nyponte

Nettovikt

50g

Kfp/krt

12

Krt/pall

252
360009 - DOG Nyponte 12x50G