Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

Gäller från 2018-05-25

Vi på Foodex AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig.

Information enligt Dataskyddsförordningen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling Rättslig grund för behandling
För att kunna identifiera dig vid inköp.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster (försäljning) till dig.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra produkter och produktutbud.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.För att utföra rättsliga åtaganden

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig. Våra samarbetspartners, kan komma att göra automatiska beslut, inklusive profilering, på dig. För denna behandling är respektive samarbetspartner ansvarig. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Särskilt om den rättsliga grunden berättigat intresse

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra våra produkter. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och produktutbud samt förbättra din upplevelse som kund. Vi behandlar även din information för att kunna identifiera dig vid köp och för att du ska få se relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster (fakturera), till exempel när du handlar av oss.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Matto- Holding AB samt särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt inköpsbeteende. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du köper produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund.

 

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger för vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Foodex AB (556840-4593) är ansvarig för den behandling som sker vid besök/kontakt eller inköp av Foodex. Kontakta oss gärna på nedan postadress, via e-post eller telefon nedan.

Postadress: Lommavägen 39, 232 35 Arlöv
E-post: info@foodex.se
Telefon: 040-616 01 22

 

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt för du gärna kontakta oss på  info@foodex.se. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) påföljande adress.

E-post:

datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm