Basbousah, Mannagrynskaka

Nettovikt

400g

Kfp/krt

12

Krt/pall

80
170149 - KENT Mannagrynskaka Basbousa Dessertmix 400gx12